Slovenský šampión krásy mladých

Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH

 

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.
Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC
CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu.
CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.