Medzinárodný šampión krásy

Poriadok pre udeľovanie titulu MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (INTERCHAMPION)

 

Plemená, ktoré podliehajú pracovným skúškam.
Pre udelenie titulu Medzinárodný šampión krásy musia psy získať:
Dve osvedčenia o čakateľstve na Mezinárodného šampióna krásy (CACIB) v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov bez ohľadu na počet psov.
Obdobie mezi prvým a posledným CACIBom musí byť aspoň 1rok a 1 deň. Toto je treba chápať napr. od 11. januára 1996 do 11. januára 1997 vrátane.

Okrem splnenia podmienok a) a b) musia psy úspešne absolvovať pracovnú skúšku, na ktorej sa udeľuje čakateľstvo na národného šampióna (CACT). Termín absolvovania tejto skúšky nie je braný do úvahy.
Pre a) a b) môžu byť udelené výnimky, pokiaľ boli schválené predstavenstvom FCI.
Pokiaľ u jedného plemena existuje viac variet, ktoré se medzi sebou líšia hmotnosťou, farbou, typom srsti atď., Generálne zasadanie FCI rozhodne o tom, či sa bude pre všetky variety spoločne udeľovať jediný CACIB alebo či sa bude CACIBov udelovať viac.
V prípade námietok alebo pochybností definitívne rozhodne predstavenstvo FCI po porade s krajinou pôvodu plemena a s komisiou pre štandardy.

 

Kumulatívny titul MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE A KRÁSY

 

Psy plemien pre ktoré sú skúšky organizované pod záštitou FCI majú nárok na dvojitý titul Medzinárodný šampión práce a krásy pokiaľ splnia podmienky pre oba tituly súčasne.

Všeobecné ustanovenia:
Pokiaľ sa skúška, pre ktorú je vypísaný CACIT, hodnotí podľa bodov a pokiaľ viac psov získalo rovnaký počet bodov, určuje sa umiestnenie podľa poriadku šampionátu krajiny, v ktorej se skúška koná. V prípade, že tento poriadok zmienený prípad nepredpokladá, sú zhodne hodnotené psy podrobené jednej či viacerím disciplínam, až kým jeden z týchto psov nedosiahne viac bodov ako ostatné. Pokiaľ je možné, disciplíny majú zahŕňať všetky skúšobné predmety, inak budú psy skúšané predmety striedavo podľa daného programu, až kým jeden ze psov nedosiahne vyššie bodové hodnotenie ako ostatné.
Predstavenstvo FCI preskúma, či boli splnené predpísané podmienky. Ak boli, tak ocenenie bude potvrdené. V opačnom prípade potvrdené nebude.
Definitívny titul Medzinárodní šampión je udeľovaný predstavenstvom FCI. Na základe dohody s niektorými členskými zväzmi generálny sekretariát FCI môže na žiadosť majiteľa rozhodnúť o vystavení titulu bez konzultácie s národným kynologickým zväzom za predpokladu, že mu boli zaslané všetky nevyhnutné dokumenty.

R. CACIB môže byť zmenený na CACIB, pokiaľ o to požiada majiteľ psa oceneného R. CACIBom alebo jeho chovateľský klub za podmienky, že pes, ktorý bol ocenený CACIBom spĺňa niektoré z nasledovných krítérií:
Už je Medzinárodný šampión (titul je potvrdzovaný FCI).
Nemá v rodokmeni tri kompletné generácie predkov uznané FCI.
Je príliš mladý pre udelenie CACIB (bol zaradený do zlej triedy).
Spĺňa v danom momente výstavy FCI podmienky (v počte získaných CACIBov) pre udelenie Medzinárodného šampióna krásy ako sú uvedené vyššie. To znamená pre nepracovné plemená 4 CACIBy u 3 rôznych rozhodcov v troch rôznych štátoch v období minimálne 1 rok a 1 deň a pre pracovné plemená 2 CACIBy u 2 rôznych rozhodcov v dvoch rôznych štátoch v období minimálne 1 rok a 1 deň.

Výnimky udelené krajinám a sekciám musia byť vzaté do úvahy.
Zmeny písané tučnou kurzívou boli schválené predstavenstvom FCI v novembri 2005 v Brusseli.

Titul Medzinárodný šampión potvrdzuje, na žiadosť majiteľa psa, generálny sekretariát FCI. so sídlom v Thuine v Belgicku. Pri vybavovaní majiteľa zastupuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.